Wat gebeurd er met mijn gegevens?

Fit by Stella werkt volgens algemene voorwaarden, zoals hieronder weergeven. 

Fit by Stella werkt volgens de AVG, er wordt verantwoordelijk omgegaan met je gegevens. 

Algemene voorwaarden & privacy verklaring

Privacy verklaring - Fit by Stella

Fit by Stella ('''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Fit by Stella acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.fitbystella.nl  en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 12 Januari 2024


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Fit by stella aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Fit by Stella analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Fit by Stella verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden 


Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics en/of Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Gebruik deze handleiding


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Algemene voorwaarden - Diensten Fit by Stella


Artikel 1, definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist bij ‘Fit by Stella’.


Opdrachtgever: alle klanten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie ‘Fit by Stella’ diensten verricht, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), met wie ‘Fit by Stella’ een overeenkomst aan gaat.


Cliënt: degene aan wie door de Diëtist advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).


Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen ‘Fit by Stella’ en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daar op.


Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die door de Diëtist tevens ‘Fit by Stella’ voor of ten behoeve van een Cliënt en/of Opdrachtgever worden verricht.


De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Opdrachtgever, Cliënt, Overeenkomst en Diensten.


Artikel 2, Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘Fit by Stella’ en Cliënt en/of Opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3, Privacy 

De Diëtist respecteert de privacy van de Cliënt. De Diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens. Hetgeen wat met de Cliënt besproken wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Bij totstandkoming van een afspraak geeft de Cliënt de Diëtist toestemming gewone- en bijzondere persoonsinformatie te registeren, wanneer deze door de Cliënt verstrekt zijn aan de Diëtist. ‘Fit by Stella’ werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie bijlage Privacyverklaring.

 

Artikel 4, Verhindering 

Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij de Diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur geannuleerd worden middels telefoon (bellen of WhatsApp) of e-mail. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor afgesproken tijdstip geen bericht van verhindering aan de Diëtist doorgeeft, is de Diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 5, Tariefstelling 

Voor de behandeling aanvangt, deelt de Diëtist de Cliënt schriftelijk mede welke pakketten en bijbehorende tarieven er gelden. ‘Fit by Stella hanteert vrije tarieven.

 

Artikel 6, Betaling en declaraties 

‘Fit by Stella heeft in 2020-2021 geen contracten met zorgverzekeraars. De Cliënt en/ of Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige betaling jegens ‘Fit by Stella’. De Cliënt en/of Opdrachtgever ontvangt binnen 30 dagen na de eerst gemaakte afspraak de factuur. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert ‘Fit by Stella’ een betalingstermijnen 14 dagen na factuurdatum, waarbinnen betaling van de Cliënt en/of Opdrachtgever moet zijn binnengekomen op rekeningnummer: NL21RABO0360987796 t.n.v. ‘Fit by Stella o.v.v. factuurnr. gevestigd te Gemert. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is ‘Fit by Stella’ gerechtigd om van af de dag daaropvolgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten die verband houden met de inning van de betreffende vordering, zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten


Artikel 7, Verschuldigheid 

Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan ‘Fit by Stella’ verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van ‘Fit by Stella bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.


Artikel 8, Aansprakelijkheid 

Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist.


Artikel 9, Beëindiging overeenkomst 

‘Fit by Stella behoudt zich het recht af te zien van (verdere) begeleiding en opzegging van de overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van aard zijn dat voortzetten van de begeleiding onmogelijk is of de behandeling naar verwachting van de Diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De Diëtist stelt de Cliënt en/of Opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.


Artikel 10, Klachten 

In geval van een geschil tussen de Cliënt en de Diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, wordt de Cliënt gevraagd dit allereerst te bespreken met de Diëtist. Daarnaast is de Cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij de landelijke Klachten Commissie Paramedici 1e lijn van het Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.